İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “A” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“A” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

a hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

AblukaBir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek.
Acele itirazVerilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)
AcenteTicari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)
AcirKiraya veren kimse
AcizBir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması
Aciz vesikasıAlacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)
Açık artırmaBir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.
Açık boşlukSomut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur.
AdaÇevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.
AdâdAdetler; sayılar
AdaletHaklılık; hakka uygunluk
Adem-i ifâYapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek
Adem-i iştirakKatılmamak
Adem-i selahiyetYetkisizlik
Adem-i vüsukGerçek olmamak
Adi kiraKiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.
Adi şirketİki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.
Adlî kazaCezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı
Adlî müzaharetAdli yardım
AğlepKuvvetli; büyük
AharBaşkası; üçüncü kişi; yabancı
Ahde vefaSöze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
ÂhirSon; sondaki; en son; en sondaki
AhitSöz verme
AhkamHükümler
Ahkâmı huzuriyyeHakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri
Ahkâmı mahsusaÖzel hükümler
Ahkâmı müteferiaAyrıntılı hükümler
Ahkâmı mütehalifeAykırı değişik hükümler
AhvâlDurumlar; haller; vaziyetler
AhzAlmak
Aile hukukuAile ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır.
Aile şirketiBir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.
Aile yurduBir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri.
AkametNeticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama.
AkarTaşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler
Akarâtı mevkufeVakfedilmiş, gelir getiren mallar
AkdetmekSözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak
Akd-i mebhusünanhSözü geçen akit, anlaşma, sözleşme
Akd-i mezburSözü geçen akit, anlaşma, sözleşme
Akd-i muvazaaKarşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme
Akd-i sahihGeçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme
ÂkideynHer akitte akdi yapan iki taraf
ÂkidînSözleşenler; sözleşme yapanlar
ÂkitBir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan
Alâhilâf’ül-kanunKanun hilafına; yasaya aykırı olarak
Alâkadarİlgili; ilişkili
AlâtAletler; araçlar
AledderecatSırasıyla; derecesine göre
AlelhesapHesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi
Ale-l-ıtlakGenel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak
Ale-l-umûmGenel olarak; umumi bir biçimde; bütün
AlelusulUsulüne uygun;
AleniyetAçıklık
Aleyh Karşı, karşıt
AlettakribTakriben; yaklaşık olarak
AmadeBir işi yapmaya hazır; hazırlanmış
Amelİş; edim; fiil
Ameleİşçi; emekçi, ırgat
Amelîİşe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı
AmenajmanDoğal kaynakların işletilmesi
ÂmilYapan; etken; etmen; sebep; faktör
ÂmirEmreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten
ÂmmGenel; umumi; herkese ait
AmmeKamu
Âmme hükmî şahsiyetiKamu tüzel kişiliği
Amme intizamıKamu düzeni
AnagayrimenkulKat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.
AnayapıKat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı.
AngajeSözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı
Ani edimBir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim
Ânif’ül-beyanAz önce beyan olunan, bildirilen
AnmuhakemetinMuhakeme yaparak; yargılama yoluyla
AntrepoGümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar
Apostille5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerhi.
Appelistinaf
ÂraReyler; oylar
Arazi mahluleMutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye
Arazi-i emiriyyeBeytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi
Arâzi-i haraciyyeHaraca bağlı arazi;
Arâzi-i memlûkeMülk; tımar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler
Arâzi-i metrûkeHalkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi
Arâzi-i mevâtHiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler
Arazi-i mevkufeGeliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi
Arazi-i miriyeDevlete ait arazi
Arâzi-i öşriyeÜrününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi
Argüman Delil, Kanıt, Dayanak, Tez, Sav
ÂriBoş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz
ÂriyetÖdünç; eğreti; ödünç sözleşmesi
Arîz ve amîkGenişlik ve derinliğine; enine boyuna;
ArsaBelediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.
Arsa payıKat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.
ArzSunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)
ArzuhalDilekçe
AsgarîEn az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük
Ashab-ı intikalVerasetin geçişinde hak sahipleri
AsrîZamana uygun; çağdaş; modern
AtehBunama; bunaklık
AtıfYollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma
ÂtîGelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal
AvalBonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir.
AvansAlacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik
AvârızKazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller
AvdetDönüş; geri gelme; dönme
AynPara dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri
AynîMala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen
Ayni haklarEşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.
ÂzâUzuvlar; üyeler; organlar
ÂzâdeSerbest; hür; özgür
AzamîEn çok; en büyük; en yüksek
AzilVerilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması
Azletmek Bir kişiyi görevden almak, çıkarmak
Yorum Yap

    Yorum Yap