İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “B” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“B” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

b hukuk sözlüğü
2

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

Bâ tapuTapulu; tapu ile tasarruf olunan
BâbKapı
Ba’dehûDaha sonra
Bâ’de’l-isticarKira sözleşmesinden sonra
Bâ’de’l-istirdadGeri aldıktan sonra
Bâdî olmakSebep olmak
Bağımsız bölümKat Mülkiyeti Kanunu’na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri.
BağıtAkit
BâhirBelli; besbelli; açık; apaçık
BahriDenize ait
Bâ-hususHele; özellikle; üstelik
BaîdUzak; ırak
Bâîs olmakSebep olmak; göndermek; gerektirmek
BakiSürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran
BakiyeArtan
BâlâYukarı; yüksek; üst; yüce
Bâligân-mâbelâğZiyadesiyle; bol bol
BaliğEren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;
BarizAçık; göze çarpan; belirgin
BasiretDoğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü
Basiretli TacirTacirin genel ahlak kurallarına göre davranması gerektiğini ifade eder.
BatılDoğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen
BayiBazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri
BecâYerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz
BedâyîSermayeler; anamallar;
Bedel-i misilEmsaline uygun peşin para
BedialarGöze güzel görünen şeyler; estetik
BedihîAçık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen
BediîGüzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik
BeherHer biri
Belagatİyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı
BeraatAklanma
BerâtRütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman
Berâyı tetkikİnceliyerek
BerhavaHavaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş
Berî-üz-zimmeZimmetten kurtulmuş; aklanmış
Ber-mucib-i talepTalep mucibince; istem gibi
Ber-vechOlduğu gibi; olarak
Ber-vech-i bâlâYukarıda olduğu gibi
Ber-vechi peşinPeşin olarak
Beşerîİnsanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup
BetekrarTekraren; tekrarla
Bey ü şiraAlmak ve satmak
BeyannameBir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi.
Bey’iSatım; satma; satış; satılma;
Bey’i bâtKesin satış
Bey’i bi-l vefâKararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi
Bey’i mukayazaMalı mal ile değiştirmek; trampa
Bey-i sarfParayı paraya satmak; para bozmak
BeynAra
Beyn’en-nâsHalk arasında
BeytülmalMaliye hazinesi
BeyyineBir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit
Beyyine külfetiMahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde
BidâyetBaşlama; başlangıç
Bidâyet mahkemesiİlk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii
Bi-eyyi-hâlHerhalde; mutlaka; elbette
BigünaHerhangi bir
Bi-hakkınHakkıyla; hakkı olarak, gerçekten; tamamıyla
Bi-haseb-il veraseVeraset nedeniyle; verasetten doğma
Bi-hükm’ül-kanunKanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile
Bila….sız
Bilâ kayd ü şartKayıtsız ve şartsız
BilahareSonradan, daha sonra, sonraları
Bil-ahireSonra; sonradan
BilakaydüşartKayıtsız ve şartsız olarak
BilâkisTersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda
Bilâ-müddetSüresiz
BilançoBir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.
Bilâ-sebebSebepsiz
BilâtefrikTefrik etmeksizin; ayırmaksızın
BilbeyyineDelil ile; tanık ile; ispat ile
Bil-cümleBütün; hepsi; tamamı
Bil-farzTutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi
BilfiilGerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek
BililtizamBile bile
BilirkişiBir davada, hukuk dışında kalan ve yargıcın bilmediği özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda görüşüne başvurulan kişi, ehlihibre, ehlivukuf.
BilistirdadGeri alarak; geri alınarak
BilmuvafakatRazı olarak
BilmüzakereMüzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak
BilmüzayedeArtırma ile; artırarak
Bi-l-müzayedeMüzayede ile
Bi-l-rü’yeGörerek; görülerek
Bilvekale Vekaleten
Bî-ma’nâManasız; anlamsız
BinâberinBundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle
Binâen-alâ-zâlikBundan dolayı; bunun üzerine
Binâen-aleyhBunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı
Bi-n-netîceNetice olarak; sonuç olarak
BinniyabeNaip eliyle; vekillik ile; vekaleten
BisudFaydasız;yararsız
BîtâpBitkin; güçsüz; takatsiz; yorgun
Bî-tarafTarafsız
Bitarıkıl’evlâEvveliyatla; öncelikle
Bi-t-tabiTabiatıyla; doğal olarak
BonoBir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.
Borç ilişkisiİki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır.
Bölünebilir edimNiteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim
Bölünemez edimNiteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim
ButlanGeçersizlik
BürûzBelirme; ortaya çıkma
Yorum Yap

    Yorum Yap