İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Ceza Hukukunda Temel İlkeler
Trendlerdeki Yazı

Ceza Hukukunda Temel İlkeler

ceza hukuku ilkeler

Bu yazımızda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan insanilik, eşitlik, orantılılık, kanunilik, Ceza sorumluluğunun şahsiliği, Kanunun Bağlayıcılığı ilkelerini ele alacağız.

Türk Ceza Kanununda Temel İlkeler

1- İnsanilik İlkesi: Suça ilişkin verilen cezanın insan onuruyla bağdaşır olmasıdır.İşkencenin ve belli haklardan ömür boyu mahrumiyetin yasak olması örnek verilebilir. İstisna: Din hizmetlerini kötüye kullanan kamu görevlisinin bu görevden ömür boyu yasaklanması.

2- Eşitlik İlkesi: Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

3- Orantılılık İlkesi: Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

4- Kanunilik İlkesi:

-Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

-İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Uluslararası sözleşme ile, AYM (Anayasa Mahkemesi) kararları ile ve İçtihadı Birleştirme Kararları ile de suç ve ceza konulabilir.

-Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. (CMK’da kıyas yapılabilir.)

5- Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi: Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Ceza yaptırımı sadece gerçek kişilere uygulanabilir. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar (iznin iptali, müsadere) saklıdır.

6- Kanunun Bağlayıcılığı İlkesi: Usulüne uygun olarak kabul edilen ve yayımlanan yasanın bilinmesi, gerektiği/bilindiği var sayılır. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

Yorum Yap

    Yorum Yap