İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Ceza Muhakemesinde Görevli Mahkemeler
Trendlerdeki Yazı

Ceza Muhakemesinde Görevli Mahkemeler

suçların içtimaı

Bu yazımızda, ceza hukukunda görevli mahkemeleri inceleyip, hangi suçların ağır ceza mahkemesinde hangi suçların asliye ceza mahkemesinde görülecekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Görevli Mahkemeler (Madde Yönünden Yetki)

1-Ağır Ceza Mahkemesi

Yağma (Gasp) suçu,

Kasten adam öldürme suçu,

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,

Taksirle ölüme neden olma,

İrtikap suçu, Zimmet suçu, Rüşvet suçu,

Resmi belgede sahtecilik suçu, Nitelikli dolandırıcılık suçu, Hileli iflas suçu,

Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Terör propagandası yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. suçlar,

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

2-Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmeyen suçlara bakar.

3-Sulh Ceza Hakimliği

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, ceza muhakemesinde soruşturma aşamasında hâkim tarafından verilmesi gerekli olan kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir.

Görev İle İlgili Genel Bilgilendirmeler

Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re’sen karar verebilir. Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler. Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. Ancak duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez.

Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür.

Yorum Yap

    Yorum Yap