İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “D” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“D” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

d hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

DâfiDefi’de, savuda bulunan kimse
Dahiliye Vekâletiİçişleri Bakanlığı
DaktiloskopiParmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. Parmak izi incelemesi
Dava Vekili Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı
DâyinBorç veren; alacaklı
DeâvîDavalar
DefaâtKereler; kezler; yollar
Def’atenBir defada; birden
DefâtirDefterler; birlikte dikilmiş kağıtlar
Def’i defDef’e karşı def’; savuya karşı savu
Defi Taraflardan birinin, hususiyle müddeialeyhin kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için başvurduğu her türü vasıta.
Defter-hâneTaşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt
Defter-i hakanîEskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter
Defter-i hakanî idaresiEskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire
Değer bahaBir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat
DelâletGösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık
Delâlet-i bil’işareİşaret ederek, hatırlatarak gösterme
DelilKanıt; tanıt; ipucu
Delil-i celîAşikar delil; belli, apaçık kanıt
DemirbaşBir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya
Demokratik devletHalkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.
DepozitoBir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.
Der-akapHemen; arkasından
Derc etmekAraya sokmak; arasına sıkıştırmak
Derceb etmekCebe atmak; kendine alıkoymak
DerçSokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme
DerdestDava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava
Der-kârMalum; aşikar; bilinen; belli
Dermeyan etmekİleri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak
Der-pişEn önde; göz önünde bulunan; öngörü
Der-pîş etmekÖngörme; göz önünde bulundurma
Der-uhteÜstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama
DesiseHile; oyun; entrika
DevairDaireler
Devlet ŞurasıDanıştay
Devletler Özel HukukuKişilerle devlet arasındaki bağı (tabiiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.
Devremülk hakkıMesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.
DeynBorç
DibaceBaşlangıç , giriş, ön söz.
Dilekçe Bir isteği üst makama ulaştıran yazı, arzuhal
Disiplin cezalarıBelli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.
Dispeççi Deniz kazasından sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin uğradıkları zararları ve bunlar tarafından yapılan masrafların nasıl, kimler tarafından ve ne oranda karşılanacağını belirleyen uzman.
Dîvân-ı MuhasebatSayıştay
Doktrin Bilimsel görüş , öğreti
DonatanGemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir
DûçârTutulmuş; uğramış; yakalanmış
DûnAşağı; aşağılık; altta; aşağıda
DûrUzak
Duruşma Davacı ile davalının mahkemede hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıkları, uyuşmazlıkların çözüldüğü süreç.
Düplik dilekçesi Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap
DüstûrKanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi
DüzenlemeBir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet
DYS Doküman Yönetim Sistemi kısaltması
Yorum Yap

    Yorum Yap