İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “H” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“H” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

h hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

HacetGerek; gereklilik
HâcirHicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta)
HacizBorçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması.
HacizvaazEl koyma
HâdisMeydana gelen; çıkan; yeni çıkan
HafiyyenGizli olarak; saklı olarak; gizlice
HafriyatKazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma
HailDuvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller
HaizSahip; elde bulunduran; taşıyan
HakHukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir
Hak ehliyetiSağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.
HakikiyeHakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten
HakkDoğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse
HakkaniyetHak ve adalete uygunluk; doğruluk
hakkı hıyarseçimlik hak
Hakk-ı mesilSu yolu hakkı
Hakk-ı mürûrGeçit hakkı
Hakk-ı şuf’aÖnalım hakkı
Hakk-ı şürbİçme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı
Haksız fiilHukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir
Haksız iktisapBir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu
HalefBir makamda, görevde sonra gelen kişi
HalefiyetArdıl, yerine geçme, yerine geçen
HalelBozma; bozukluk; eksiklik; zarar
Haleldar olmakBozulmak; çiğnenmek
Hali sabıka ircaEski hale getirme
HalitaKarışım
HamilElinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir
Harâc-ı mukasemeArâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi
Harâc-ı muvazzafArâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi
Hariciye VekâletiDışişleri Bakanlığı
HârîmBaşkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem
HarnupKeçi boynuzu
HartamaPedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta;
HasSıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme
HasârâtZararlar; ziyanlar; hasarlar
Hasb-el-kanunKanun gereği
Hasb-el-memuriyyeMemuriyet gereği
HasebiyleYüzünden; dolayısıyla; bu nedenle
Hasılat KirasıKiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası.
Hasîmİki düşmandan herbiri
HâsimHasmeden; kat’eden, kesip atan
HasrenMuhasara ederek; etrafını çevirerek
HâssÖzgü
HataYanılma, yanılgı
HatîaGünah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık
HavaleYollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.
HâviKapsar; kapsayan; içeren; içerir
Havza-i fahmiyyeKömür havzası; kömür bulunan bölge
HaylûletEngel olma; araya girme; yolu kapama
Hayr (hayır)İyilik; iyi; faydalı iş; yarar
HayrâtSevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese
HazineDevletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt; devlet kasası.
Heder olmaZiyan olma
HedmYıkma; harap etme
HıfzSaklama; koruma
Hısımlık Evlenme ya da evlat edinme vasıtasıyla gerçek kişiler arasında oluşan bağdır.
HibeBağışlama
Hidematı ammeKamu hizmeti
HilafıTersi; aksi; zıddı
HilkatYaratılma; yaratılış; tabiat
HimayeKoruma; korunma; birine arka çıkma
Hini davaDava sırasında
Hini hacetGerektiğinde
Hisse-i şayiaYaygın hisse; ortak pay
HitâmSon; bitim; tükenme; nihayet
Hizmet sözleşmesiİşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme.
Hod-be-hodKendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden
HudaAktarma
HudûsSonradan peyda olma
Hukuk Boşluğu Somut bir olaya uygulanacak hükmün, yazılı ya da yazısız hukukta yer almamasıdır.
Hukuki işlemBir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.
Hukuki tağyirBir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi
Hukukun şeklî kaynaklarıHukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.
HulâsaÖzet
HulûlGelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi
Husule gelmekDoğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak
HusûmetHasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma
HusûsatBakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler
HususîÖzel; kişiye ait
HüccetSenet; delil; belge
HükkâmHakimler; yargıçlar
Hükmî şahsiyetTüzel kişilik
HükümBir dava mahkemesinin hukuksal uyuşmazlığı çözen son kararıdır
HükümsüzlükBir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.
Hüsnü ceryanİyi icra etmek
Hüsnüniyetİyiniyet
Yorum Yap

    Yorum Yap