İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “I-İ” Harfleri ile Başlayan Hukuk Terimleri

“I-İ” Harfleri ile Başlayan Hukuk Terimleri

i hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

IskatDüşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal
IslahDüzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme
IslahâtDüzeltme veya iyileştirme işleri
IstılâhTerim
ItlâkSalıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir
IttılâÖğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma
IzrarZarar verme; zarara sokma
IztırârZorunluluk; çaresizlik
İadeGeri verme; geri çevirme; eski duruma getirme
İade-i muhakemeYargılamanın yenilenmesi
İaşeYaşatma; besleme; geçinme
İbâreDeyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz
İbhâmKapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma
İbkaDevamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma
İbraAklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi
İbrazGösterme; meydana çıkarma; sunma
İbtidaBaşlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta
İcâbGerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz
İcabet etmeUyma
İcabı halDurumun gereği
İcarKiraya verme; kiraya verilme
İcâre-i müecceleSonradan alınacak kira
İcareteynli vakıfİvedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar
İcazetİzin; ruhsat, diploma
İcâzet-i lâhikaBir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması
İcbarZorlamak
İcbar etmeZorlama
İcmâlKısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı
İcra tetkik merciiİcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava ve işleri gören özel mahkeme.
İçtihadÖzel görüş; anlayış; kavrayış
İçtimaToplanma; toplantı; bir araya gelme
İçtimaîSosyal; toplumsal
İçtinapKaçınma; çekinme
İdameDevam ettirme; sürdürme
İdâre-i husûsiyyeİl özel idaresi
İfaÖdeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim
İfadatSözler
İfadeAnlatma; anlatış; anlatım
İfhamAnlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme
İflasBorcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum.
İfrağBir durumdan başka bir duruma sokma
İfrazArazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme
İfşasına müeddiAçıklanma gereği
İhaleArtırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi.
İhâtaBir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi
İhbarHaber verme; bildirme; bildirim
İhdasOrtaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma
İhfaSaklama
İhkak-ı hakKendiliğinden hak alma
İhlal etmekZarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak
İhmalDikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme
İhraçÇıkarma; dışarıya mal satma; dış satım
İhrazBenimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme
İhtarHatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım
İhtarnameBir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.
İhticâcDelil veya tanık gösterme
İhtilafAnlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı
İhtilatKarışma; katılma; bir araya gelme
İhtimamÖzen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme
İhtirâzi kayıtÇekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması
İhtiva etmekİçermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak
İhtiyar etmekSeçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek
İhtiyarîİsteğe bağlı; seçmeli; istemli
İhtiyatSakınma;
İhtiyati tedbirDavacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.
İhzârHazırlama; huzura getirme;
İhzaren celbSanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme
İhzarîHazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan
İka etmekYapmak; etmek; oluşturmak
İkâmeYerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma
İkamet etmeBir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma.
İkametgahBir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer
İkmalTamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması
İkrâhKorkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak
İkrarSaklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul
İkrazBorç verme; ödünç verme
İktifâYeter bulma; yetinme
İktirânYakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme
İktisabîKazanma ile ilgili; edinme ile ilgili
İktisadiEkonomik
İktisapKazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme
İktizaGerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti)
İ’lâmâtBir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge
İlamlı icra takibiPara veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.
İlamsız icra takibiElinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu.
İla-nihâyeSonuna kadar
İlgaOrtadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme
İlletHastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep
İlliyet bağıNedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki
İlmîBilimsel
İlmi içtihatlerHukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir.
İlmühaberBelge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi
İltibâsKarıştırılma; benzeşim; karışıklık
İltihâkKatılma; karışma
İltisâkYapışma; bitişme; kavuşma
İltizamKendi için gerekli sayma; gerektirme
İltizami muameleBir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçlandırıcı işlem;
İlzâmSusturma; bağlama
İmâlYapma; yapılma; meydana getirme
İmârBayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme
İmdiBuna göre; şu halde; o halde
İmhaYok etme; ortadan kaldırma; mahvetme
İmhâlMühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma
İmlâDoldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi
İmtinaKaçınma; çekinme
İmtisâlGerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme
İmtiyazAyrıcalık; farklılık
İnbiâsGönderilme; meydana çıkma; ileri gelme
İnd-el-hâceLâzım olduğu; gerektiği zaman
İnd-ettemyizTemyiz sonunda; temyiz olunduğunda
İndindeYanında
İnfâkBeslemek; geçindirmek; nafakalandırmak
İnfisahOrtadan kalkma; dağılma; fesholma.
İnfisâhFesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma
İnhisarTekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması
İn’ikadBağlama; kurulma; toplanma
İnkılâpDeğişme; bir halden başka bir hale dönme; devrim
İnkıtaKesilme; kesinti; ara verme
İnkıyâdBoyun eğme; kendini teslim etme
İnkisâmTaksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma
İnkişafAçılma; gelişme; gelişim; açınım
İnkizaBitim; sona erme
İnsicâmBir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık
İnşâîİnşaya, yapıya ait
İnşaî hakYenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hak
İntacSonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme
İntifaYararlanma; bir şeyden istifade etme
İntifa hakkıBaşkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi.
İntifa hakkıYararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi
İntihâbSeçme; seçilme; seçim
İntikalGeçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi
İntikalGeçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme
İntikalBir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi
İntizâmDüzgünlük; çeki düzen; düzenlilik
İntizârBekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme
İnzibâtYolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen
İnzimâmEklenme; katılma; ilave
İphamBelirsizlik
İpkaKalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme
İpotekHak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.
İpotek akit tablosuİpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.
İpotek belgesiTapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge.
İpotekli borç SenediTaşınmaz rehini ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.
İptalHukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır
İraeTayin etme; gösterme
İrae edilmekGösterilmek
İrasYapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma
İrat SenediBir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak.
İrcaEski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme
İrca olunmaEski duruma getirme; çevirme; döndürme
İrsenİrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek)
İrtibatBağlantı; ilişki; ilgili olma
İrtifakHacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim
İrtifak haklarıBir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem.
İrtihanRehin olarak alma, alınma
İs’afYerine getirme
İsâlVardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma
İsbâtŞahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma
İskan ruhsatıBir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu’na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge.
İsnadBir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme
İstianeYardım isteme
İsticarKira ile tutma; kiralama
İsticvapSorguya çekme; sorguya çekilme
İstidaDilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme
İsti’dâdKabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek
İstidlâlBir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama
İstifaİsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma.
İstifadeYararlanma; faydalanma
İstiglâlİpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma
İstihapYanına almak
İstihdâfHedef tutma; amaç edinme; amaçlama
İstihdâmHizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma
İstihkakHak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma
İstihkak davasıTaşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava
İstihlâkTüketim; kullanarak bitirme
İstihrâçÇıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama
İstihsalÜretim; üretme; elde etme
İstikrazBorç alma; ödünç alma
İstilzâmGerektirmek
İstimâDavada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi
İstimâlKullanma
İstimlakKamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması
İstimvalİlgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin mallarına el konulması
İstinaDayanak; dayanma
İstinâbeDavanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması
İstinadDayanma; senet, delil sayma
İstinâd etmekDayanmak; bir şeyi dayanak (mesnet) olarak almak
İstinkâfÇekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma
İstinsahSuret çıkarma
İstirdâtGeri alma; alınma; geri isteme
İstisnaAyrı tutma; kural dışı sayma
İstisna sözleşmesiYüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.
İş’ârBildirme; yazı ile bildirme; gösterme
İşgalTapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.
İşhâdŞahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme
İşkâlZorlaştırma; güçleştirme
İştigalMeşgul olma; bir işle uğraşma
İştirâAlım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak
İştira hakkıHak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik
İştirâkKatılma; ortak olma; ortaklık
İştirak halinde mülkiyetKanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.
İtaVerme; ödeme
İtfaSöndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme
İtmamTamamlama
İttibaUyma; itaat etme
İttihâdBir olma; birleşme; birlik
İttihâzEdinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma
İttisâlBitişme; kavuşma; yakınlık
İvazKarşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat
İvazlı akitİki tarafa borç yükleyen sözleşme
İvazsız akitTek tarafa borç yükleyen sözleşme
İzaaKaybetme; yitirme
İzafeZammetmek; katmak; karıştırmak
İzaleGiderme; giderilme
İzale-i şüyuuHerhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi.
İzhârAçıklama
İbkakalmış, bırakılmış
İcra Vekilleri HeyetiBakanlar Kurulu
İhtiraBilimsel buluşlar üzerindeki haklar
İktisat VekâletiEkonomi Bakanlığı
İntihabseçme,seçilme,seçim
İptidai itirazİlk itiraz
ÎrâdGelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme
İraegösterilmek
İstihkakkazanılan şey, hak edilen
İstimadavada dinleme,yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlenmesi
İstizahAçıklama istemek
İzale i ŞüyuOrtaklığın (paylılığın) giderilmesi davası
İzdivacevlenme
Yorum Yap

    Yorum Yap