İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. DİĞER
 3. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

etkin pişmanlık

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Görevli Mahkeme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Sulh hukuk mahkemelerinin görevi” başlıklı 4. maddesinin b bendinde sulh hukuk mahkemelerinin taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakacakları yazılıdır. Bu sebeple İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası sulh hukuk mahkemesinde açılır. Paydaşlığın giderilmesi davlarında uygulanacak yargılama yöntemi dava sulh hukuk mahkemesinde görüleceği için HMK m. 316/d hükmüne göre basit yargılama usulüdür. Bu yargılama yöntemine göre dava ve cevap dilekçesinden sonra cevaba cevap ve karşı cevap dilekçesi verilemeyeceği gibi iddianın ve savunmanın genişletilemeyeceği yasağı da dava ve cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesinden sonra başlar.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Yetkili Mahkeme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki” başlıklı 12. maddesi taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili olduğunu belirtmiştir. Hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.

Ortaklığın giderilmesi davalarının birden fazla taşınmaz hakkında açılması halinde usul ekonomisinin sağlanması için taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara aittir. Türk Medeni Kanunu 698/1’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Ancak paydaş olmayan hazine, belediye, il özel idareleri gibi tüzel kişilerinde bu davayı açma hakları bulunmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Talep Konusu

 • Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi : Ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksimi için taraflardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterlidir. Taraflardan biri ortak malın aynen taksim edilerek ortaklığın giderilmesine karar verilmesini isterse, hakim öncelikle aynen taksim şartlarının bulunup bulunmadığını araştırmalıdır. Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir .
 • Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi: Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Ancak tüm ortaklar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır. Ancak ortaklardan biri dahi kabul etmezse satış herkese açık yapılır.
 • Ortaklığın kat mülkiyeti kurulması suretiyle giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Mahkeme Harç ve Giderleri

Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan ortak dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara yükletilir. Ortaklığın giderilmesi davasında davanın tarafı olan herkes davadan aynı şekilde etkilenir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

   ¸
  

 .................................. SULH HUKUK MAHKEMESİNE
					    
			

DAVACILAR	: 1-) Tuğçe FUNDA- T.C. No:.....................
		  Adres
		 2-) Tuğba FUNDA - T.C. No:.........................
		  Adres
		  
VEKİLLERİ	: Av. ..........................
		 Adres 

DAVALILAR    : 1-) Mustafa FUNDA - T.C. No:.........................
 	 	  Mernis Adresi
		 2-) Ayşe FUNDA - T.C. No:...........................
		  Mernis Adresi
		  
			 
D.KONUSU	: Ortaklığın Giderilmesi Davasıdır.

AÇIKLAMALAR	: 

	1-) Hasan FUNDA 01.01.2020 tarihinde vefat etmiştir. Muris Hasan FUNDA’dan yasal mirasçılarına intikal eden:

- ....... ili .......... ilçesi ........ Mahallesi ......... Ada ... Parsel .... Numaralı Bağımsız Bölüm
- ....... ili .......... ilçesi ........ Mahallesi ......... Ada ... Parsel .... Numaralı Bağımsız Bölüm
- ....... ili .......... ilçesi ........ Mahallesi ......... Ada ... Parsel .... Numaralı Bağımsız Bölüm

3 farklı taşınmaz üzerinde, davacılar ve davalılar arasında iştirak halinde (elbirliği) mülkiyet sözkonusudur.

	2-) Davalılarla yapılan görüşmelerde, taşınmazlar üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesi konusunda anlaşma sağlanamamıştır. Ayrıca davalılar, taşınmazların satışına da yanaşmamışlardır.

 	3-)Terekedeki taşınmazların aynen (taksim suretiyle) ve şayet bu mümkün değilse satılıp parasının paydaşlara payları oranında bölüştürülmesine karar verilmesini talep ederim.

	
DELİLLER	: Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, her türlü resmi-özel kurum/kuruluştan istenecek bilgi, belge, yemin ve türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER	: Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair mevzuat. 

SONUÇ VE TALEP	: 

	Yukarıda belirtilen ve yargılama sırasında ortaya konulacak ve re’sen dikkate alınacak sebeplerle; 
	- Muris Hasan FUNDA adına kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için aynen ve şayet bu mümkün değilse satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini,
	-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin paydaşlar üzerine payları oranında bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. 02.02.2020


			                  Davacılar vekili 	              				 
                             Av. ................					         
                                (e-imza)           


EK		: 	              
Vekaletname sureti	
Yorum Yap

  Yorum Yap