İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. HUKUK SÖZLÜĞÜ
  3. “K” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

“K” Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri

k hukuk sözlüğü

Aradığınız kelimeyi bulmakta zorlanıyorsanız ctrl+f “aranan kelime” yardımı ile daha kolay bulabilirsiniz.

KaanîKanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış
KaasırZorla işleten; kısa
KabilKabul eden; kabul edici; olan; olabilir
Kabl-el-işgalİşgalden önce
KabzAlma; elde tutma; edinme
KabzeylemekAlmak; elde tutmak; edinmek
KaçakHakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişi
KadastroArazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi
KadîmÇok eski zaman; eski
KâffeHep; bütün; cümle
KâfiYeter; yeterli
KagirTaş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir
KaideKural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık
KaimBaşka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen
KaimeKağıt para
Kal’Koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma
KalbetmeDeğiştirme; çevirme
Kambiyo senetleriTicaret hukukunda Poliçe, çek ve bono
Kambiyo taahhüdüTicari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç
Kamu düzeniBir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen.
Kamu hacziDevletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması.
Kamu haklarıŞahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.
Kamu hizmetiDevlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.
Kamu hukukuDevletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.
Kamu mallarıÖzel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.
Kamu tüzel kişileriTamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları.
Kamu YararıKamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum.
KamulaştırmaDevlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.
Kanaatbahşİnandırıcı
KanunAnayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunangenel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.
Kanun hükmünde kararnamelerTBMM’ nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.
Kanun sözcüsüSavcı
Kanun tasarısıNakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ‘ ne sunduğu kanun projeleridir.
Kanuni intifa hakkıKanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.
Kanuni ipotek hakkıKanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.
Kanuni müşavirVesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman.
Kanuni şuf’a hakkıKanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması halinde hak sahibine o şeyi öncelikle satın alma yetkisi veren hak.
KarabetYakınlık
Karâr-gîrKararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış
Kârineİpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması
Karineyi halDuruma göre
KaryeKöy
KarzÖdünç
KastKanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesi
Kat’Kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme
Kat irtifakıYapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı.
Kat malikiBağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.
Kat malikleri kuruluKat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul.
Kat mülkiyetiBir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkı.
KatılanMağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler
Katibi adilNoter
Kâtib-i adilNoter
Katiyet kesbetmekHale gelmek
KavâidKaideler; usuller; kurallar; yasalar
KaviKuvvetli
Kaynak hakkıHak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı.
Kazaî içtihatlerMahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir
Kazaî kararYargısal karar
Kaza-î merciYargı organı; mahkeme
Kazai rüşt15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması
Kazaî tefsirYargısal yorum
Kaziyye-i muhkemeKesin hüküm
Ke-en-lem-yekünSanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi
KefaletKefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.
Keff-i yedEl çekme; vazgeçme; karışmama
KemâlOlgunluk; tamlık; eksiksizlik
Kerhenİğrenerek; istemeyerek; hoşlanmayarak; zorla; zoraki
KesbÇalışıp kazanma; edinme
KesbetmekKazanmak; edinmek; sağlamak
KeşideciÇek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişi
KeşifBir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma
KetmetmekGizlemek; saklamak; sır tutmak
Keyfiyetİş; durum; mesele
KezailikAynı şekilde
KıstâsÖlçü; ölçüt
KışlakKışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanıla gelen arazi.
KıyâsKarşılaştırma; oranlama; örnekseme
KifâyetKâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik
Kişisel haklarKişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir
Kitab’ül-icareİcar kitabı; Mecelle’de kira bölümü (faslı)
Kollektif şirketTicari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.
KonişmentoTaşıma senedi, üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar merciden başlayarak her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evrak
KonkordatoDürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.
KontratMukavele; sözleşme
Kovuşturmaİddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreç
Kuru mülkiyetBir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı.
Kuvvei müsellahaGüvenlik kuvvetleri
KuyûdKayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler
KülfetSıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet
KüsurArtık
KüşadAçma; işletmeye açmak
KütübKitaplar
Yorum Yap

    Yorum Yap