İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Suçun Unsurları
Trendlerdeki Yazı

Suçun Unsurları

suçun unsurları

Bu yazımızda suçun maddi ve manevi unsurlarından kısaca bahsederken, sıkça karıştırılan olası kast ile bilinçli taksirin ayrımını anlatmaya çalışacağız.

A-Suçun Maddi Unsular

1-Hareket:

İcrai (yapma) veya ihmali (yapmama) şeklinde olur. İhmal suretiyle işlenen suçlar taksirle veya kastla da işlenebilir. Ancak taksirle işlenen ihmali hareketin cezalandırılabilmesi için suçun taksirli halinin kanunda düzenlenmiş olması gerekir.

Garantörsel İhmali Suçlar:

Fail kanunla, sözleşmeyle veya önceden gerçekleştirdiği bir tehlikeli davranış sonucu neticeyi önleme yükümlülüğü altına girmişse ve hiçbir şey yapmamışsa.

2-Netice

3-Nedensellik (İlliyet) Bağı:

Ceza hukukunda açıkca düzenlenmemiştir. Failin neticeden sorumlu tutulabilmesi için, netice failin eseri olmalıdır ve herkes kendi kusurlu fiilinden sorumludur. Yeni hareket illiyet bağını kesebilir.

B-Manevi Unsurlar

1-Kast:

Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

2-Olası Kast:

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Gerçekleşmesi muhtemel neticeyi göze alma, umursamama, olursa olsun deme söz konusudur.

Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

Olası kasta teşebbüs mümkün değildir. İftira vb suçlar da olası kast ile işlenemez.

Eklenen Kast:

Hareketten sonra ortaya çıkan kasta eklenen kast denir. Örneğin sınıfta gördüğü telefonun kendisinin olduğunu sanıp eve götüren, fakat sonradan kendisinin olmadığını anladığı halde geri vermek yerine satıyorsa eklenen kast vardır.

Özel Kast:

Suçun oluşması için sadece sonucun yeterli olmadığı, failin belli bir saik ve özel bir amaçla hareket etmesinin arandığı durumda, özel kast vardır. Örneğin hırsızlık suçu için eşyanın alınması yeterli değildir, yarar sağlama amacıyla alınması gerekir. Malı alan şahıs, bunu kırıp bir çöpe atıyorsa, hırsızlık değil, mala zarar verme vardır.

3-Taksir:

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında (kanunda düzenlenmesi gerekir) belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

4-Bilinçli Taksir:

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Fail neticeyi öngörmekte fakat neticenin gerçekleşmeyeceğine inanmakta veya ustalığına, yeteneklerine güvenmektedir. Bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

Olası Kast ile Bilinçli Taksirin Ayrımı:

Olası kastta da bilinçli taksirde de fail neticeyi öngörmekte ancak olası kastta fail öngörülen neticenin gerçekleşmesini kabullenerek (olursa olsun diyerek) hareket etmektedir. Bilinçli taksirde ise fail öngörülen neticenin meydana gelmeyeceğine inanmakta ve neticenin meydana gelmesini de istememekle birlikte ustalığına güvenerek, fiili yapmaktan da çekinmemektedir. Bunun yanı sırada teoride silah gibi tehlikeli alet kullanımı varsa olası kastın söz konusu olacağı belirtilmektedir.

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç:  

Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

Yorum Yap

    Yorum Yap