İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. DİĞER
  3. TBMM’nin Görev ve Yetkileri

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

kürsü dokunulmazlığı

Bu yazımızda Anayasa’ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkilerinin neler olduğuna bakacağız.

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Anayasanın 87. maddesinde TBMM’nin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,

• Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları denetlemek,

• Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek,

• Para basılmasına karar vermek,

• Savaş ilânına karar vermek,

• Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

 • Genel ve özel af ilânına karar vermek,

 • Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. Anayasanın diğer maddelerinde ise TBMM’ye aşağıdaki görev ve yetkiler verilmiştir,

 • Anayasayı değiştirmek,

• Kalkınma planlarını onaylamak,

 • TBMM İçtüzüğünü yapmak,

 • Olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini onaylamak, değiştirmek veya reddetmek.

 • Olağanüstü hâl kararını onaylamak, süresini her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatmak, kaldırmak,

 • TBMM Başkanını ve Başkanlık Divanı üyelerini seçmek,

 • Anayasa Mahkemesine üye seçmek,

 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek,

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek.

 • Sayıştay Başkan ve üyelerini seçmek.

 • Kamu Başdenetçisini ve kamu denetçilerini seçmek,

 • Süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

 • Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları Yüce Divana sevk edebilmek,

 • Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak,

 • TBMM üyeliğinin düşmesine karar vermek,

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermek,

 • Kamu iktisadî teşebbüslerini (KİT) denetlemek

Yorum Yap

    Yorum Yap