İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanı
Trendlerdeki Yazı

Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanı

TCK UYGULAMA ALANLARI

Bu yazımızda Türk Ceza Kanununun zaman ve yer bakımından nasıl uygulandığını inceleyeceğiz. Suçun işlendiği zaman yürürlükte olan kanun mu uygulanmalı yoksa sonradan yürürlüğe giren kanun mu uygulanmalı? Yer bakımından nereler Türkiye’nin yetki alanı içerisinde? vb sorulara cevap verceğiz.

TCK Uygulama Alanı

A-Zaman Bakımından Türk Ceza Kanunu: İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

Bu durumun istisnaları yani Derhal Uygulanan Kanunlar:

– Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler,

-Geçici veya süreli kanunlar,

-Ceza Muhakemesi Kanunu CMK,

-Anayasa Mahkemesi İptal Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları.

B-Yer Bakımından Türk Ceza Kanunu : Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.

Suç;

-Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,

-Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla (bayrak ilkesi),

-Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,

-Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır.

Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.

Fail kamu görevlisi ise, (Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse) bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır.

Fail Bir Türk vatandaşı, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis (az ise zarar görenin veya yabancı hükümetin, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet etmesine bağlıdır) cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

Yabancı tarafından işlenen suç, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az 1 yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına (TC vatandaşına karşı) işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.

Mağdur da yabancı ise,aşağı sınırı 3 yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi, suçluların geri verilmesi anlaşması olmaması veya istemin reddedilmesi halinde Adalet Bakanının istemi ile yargılanır.

Suç Türkiye’de işlenmişse veya fail Türkiye adına kamu görevlisi ise yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olsa bile Türkiye’de yeniden yargılanır. Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.

Bazı istisnai suçlarda (Çevrenin kasten kirletilmesi, uyuşturucu ticareti, fuhuş vb.) ne olursa olsun evrensel değerleri korumak adına Türk kanunları uygulanır.

Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Mahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olmasına karar verir.

Milli yetki uyuşmazlığı varsa, Milletlerarası Adalet Divanı çözer.

Yorum Yap

    Yorum Yap