İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. CEZA HUKUKU
  3. Tutuklama Nedir?
Trendlerdeki Yazı

Tutuklama Nedir?

tutuklama nedir

Bu yazımızda koruma tedbirlerinden en önemlisi tutuklamayı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tutuklama kararı, Tutuklama nedenleri, Tutuklama süreleri, Tutuklama yasağı, Tutuklama şartları, Tutuklama talebi, Tutuklama kararına itiraz gibi konulara değineceğiz.

Tutuklama

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

1-Tutuklama Nedenleri

-Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

-Şüpheli veya sanığın davranışları; 1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

 –Katalog suç diye tabir edilen kanunda yazılı suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa.

Katalog suçlar

-Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

-Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

-Kasten öldürme

-Silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama

-İşkence

-Cinsel saldırı ve Çocukların cinsel istismarı

-Hırsızlık ve yağma

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

-Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

-Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

2-Tutuklama Yasağı

Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.

3-Tutuklama Kararı

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir.

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbest bırakır. Bu karara karşı kanun yolu yoktur.

Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.

4-Tutuklulukta Geçecek Süre

Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir.  Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 5 yılı geçemez. Bu süreler, Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 1/2 oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise 3/4 oranında uygulanır.

Azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 9 aydan, diğer işlerde 2 aydan fazla olamaz.

Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemez. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olup, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir.

Salıverilme istemi üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, 3 gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından bu süre 7 gün olarak uygulanır.

5-Tutuklama Kararına İtiraz

Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok 3 gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie (yüksek görevli mahkeme) gönderir.

Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç 30’ar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.

Yorum Yap

    Yorum Yap