İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. CEZA HUKUKU
 3. Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?
Trendlerdeki Yazı

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

etkin pişmanlık

Bu paylaşımda Uzlaşma nedir, hangi Suçlarda Uzlaşmaya Gidilir, Uzlaşma nasıl yapılır? gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Uzlaşma

Taraflardan tümüyle bağımsız ve objektif konumda bulunan üçüncü kişinin, aralarında uyuşmazlık bulunan taraflara, somut olayın koşullarına ve özelliklerine göre çeşitli çözüm önerileri sunup; onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan somut çözüm önerilerinden birisi üzerinde mutabakata varmalarını hedefleyen bir yöntemdir. Taraflar ortaya çıkan çözüm önerilerinden kendilerine en uygun olanı benimseyebilirler. Uzlaşma taraflara bırakılmış bir süreç olduğundan taraflar maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak hususunda serbesttirler. Süreç sonunda anlaşmak zorunda değillerdir.

Uzlaştırmacı Kimdir

Uzlaştırmacı, taraflardan tümüyle bağımsız ve objektif konumda bulunan üçüncü kişidir ve aralarında uyuşmazlık bulunan taraflara, somut olayın koşullarına ve özelliklerine göre çeşitli çözüm önerileri sunar. Uzlaştırmacı taraflardan ihtilafın genel niteliğini ve konusunu başlıklar halinde açıklayan yazılı beyanların özetini vermelerini ister, uzlaştırmacı gerekli görürse tarafların kendisine daha ayrıntılı beyanlarda bulunmalarını, olayların anlatılmasını ve bunları destekleyen herhangi bir belge veya kanıt varsa bunları sunmalarını isteyebilir. Uzlaştırmacı yalnızca vakıaları tespit eden değil, bu vakıalar ışığında sorunlara çözüm önerileri sunan kişidir.

Uzlaşmaya Tabi Suçlar

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda (İstisna: Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez.), Kanunda tahdidi olarak sayılan suçlarda ve Suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

Kanunda Sayılan Suçlar:

 • Kasten yaralama (üçüncü fıkrar hariç, madde 86, madde 88)
 • Taksirle yaralama (madde 89)
 • Tehdit (madde 106, birinci fıkra)
 • Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116)
 • Hırsızlık (madde 141)
 • Dolandırıcılık (madde 157)
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234)
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239)

Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Uzlaşma Nasıl Yapılır

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaştırma bürosu tarafından, uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren 3 gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. Soruşturmada yer alan adreste bulunmama halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda ise, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında 20 günü geçmemek üzere en fazla 2 kez daha uzatabilir. Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Uzlaşma Sonucu

Soruşturma aşamasında; Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

Kovuşturma aşamasında; Uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.

Yorum Yap

  Yorum Yap